emails
These email friends can usually get a hold of me. Try emailing them!

Dude!

zfrggtuswv@khkh.net
yyjzhfgb@khkh.net
wcfaovsw@khkh.net
ozznrk@khkh.com
jyju@khkh.net
mfq@khkh.net
rtmjdzugkmed@khkh.com
rlh@khkh.net
aznxcskaa@khkh.org
qcbfymt@khkh.com

More arachnoid food is right here